Pravna napomena

Poslednji put ažurirano: 30 August 2010

Dobro došli na www.paranit.rs („Vebsajt“).

Ovaj Vebsajt vodi Chefaro Ireland Ltd,privredno društvo u sastavu Omega Pharma Group (zajednički naziv u daljem tekstu „Chefaro“, „mi“ ili „nas/nam“).

Vaša saglasnost i izmene Pravne napomene

Pristupom i korišćenjem Vebsajta, potvrdjujete da ste upoznati i saglasni sa ovom Pravnom napomenom.

Ovaj Vebsajt, njegov sadržaj i ova Pravna napomena mogu povremeno da budu ažurirani ili menjani bez prethodnog obaveštenja. Ukoliko pristupate i koristite Vebsajta nakon navedenog ažuriranja ili izmene, svi ažurirani podaci ili izmene su za vas obavezujući. Stoga vas molimo da periodično pregledate ovu Pravnu napomenu.

Dostupnost Vebsajta

Ovaj Vebsajt je izradjen u skladu sa zakonima i propisima Evropske unije i namenjen je isključivo za korišćenje od strane lica sa prebivalištem u Evropskoj uniji. Pristup Vebsajtu može da bude nezakonit za odredjena lica ili u odredjenim zemljama van Evropske unije. Ukoliko pristupite ovom Vebsajtu sa teritorije izvan Evropske unije, to činite na svoj rizik i odgovornost.

Vebsajt nije izvor za dobijanje lekarskih saveta

Ovaj Vebsajt i sadržaj ovog Vebsajta su prezentovani u opštoj formi i predvidjeni isključivo za informativne svrhe. Vebsajt i njegov sadržaj nisu namenjeni i ne preporučuju se kao zamena za profesionalne lekarske savete. Nijedan sadržaj sa ovog Vebsajta nije predvidjen i ne treba da se koristi za lekarske dijagonze ili lečenje. Za svako stanje koje zahteva lekarsku pomoć ili lečenje uvek potražite savet svog lekara opšte prakse ili drugog stručnog zdravstvenog radnika. Nikada nemojte da zanemarujete savet lekara i da oklevate da se obratite za takav savet, zbog bilo čega što ste pročitali na ovom Vebsajtu.

Informacije o proizvodima i/ili uslugama

Informacije koje su prikazane na Vebsajtu mogu da variraju od zemlje do zemlje, a svi proizvodi ili usluge ne moraju da budu dostupni u svakoj zemlji. Navodjenje nekog proizvoda ili usluge ne podrazumeva da takav proizvod ili usluga jesu, ili da će biti dostupni u vašoj zemlji. Proizvodi i usluge, navedeni na ovom Vebsajtu, mogu da podležu različitim regulatornim zahtevima, u zavisnosti od zemlje. Nijedan sadržaj na ovom Vesajtu ne sme da se tumači kao promocija ili reklamiranje proizvoda ili usluge koji nisu dozvoljeni u datoj zemlji.

Autorska prava i korišćenje informacija

Vebsajt i njegova sadržina su u vlasništvu i pod kontrolom Chefaro, i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima. Možete da pristupite i preuzmete informacije, uključujući tekstove, slike, audio i video materijale sa Vebsajta za svoje lične, nekomercijalne potrebe, ali nije dozvoljeno menjanje ili dalje umnožavanje Vebsajta i njegovog sadržaja. Ne možete da distribuirate, menjate, prenosite, ponovo koristite ili ponovo postavljate Vebsajt ili bilo koji njegov sadržaj.Chefar ne  garantuje da vaše korišćenje informacija sa Vebsajta neće predstavljati povredu prava bilo kojih trećih lica.  Osim ograničenog ovlašćenja za korišćenje, kao što je navedeno u ovom stavu, nije vam odobrena licenca ili drugo pravo na ovaj Vebsajt ili bilo koji deo njegovog sadržaja.

Robni žigovi

Robni žigovi, oznake usluga, trgovački nazivi i ambalaža na ovom Vebsajtu zaštićeni su nacionalnom i medjunarodnom legalizacijom. Bez prethodnog ovlašćenja pisanim putem od strane Chefaro ništa od navedenog ne može da se koristi. Nikakva licenca ili pravo na ove robne žigove, oznake usluga, trgovačke nazive i ambalažu vam nisu odobreni, odnosno dodeljeni, bez prethodne izričite  saglasnosti Chefaro u pisanom obliku.

Odricanje od garancija

Chefaro ulaže razumne napore kako bi Vebsajt i njegova sadržina bili tačni i ažurirani; medjutim, mi ne dajemo nikakve izjave ili garancije u pogledu tačnosti ili potpunosti Vebsajta i njegovog sadržaja.

VEBSAJT I NJEGOV SADRŽAJ SU PRIKAZANI „U POSTOJEĆEM STANJU“. CHEFARO NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE U POGLEDU POTPUNOSTI, TAČNOSTI, PRISTUPAČNOSTI, NEPOSTOJANJA KRŠENJA ILI PRIKLADNOSTI VEBSAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA ZA ODREDJENU NAMENU. CHEFARO NE IZJAVLJUJE I NE GARANTUJE DA VEBSAJT I NJEGOV SADRŽAJ NEMAJU VIRUSE, RAČUNARSKE CRVE ILI DRUGE KODOVE KOJI MOGU DA ZARAZE ILI UNIŠTE RAČUNAR.

NI CHEFARO, NI BILO KOJE DRUGO PRIVREDNO DRUŠTVO U OKVIRU OMEGA PHARMA GROUP, KAO NI BILO KOJA DRUGA STRANA UKLJUČENA U KREIRANJE ILI SMEŠTAJ OVOG VEBSAJTA ILI NJEGOVOG SADRŽAJA, NE SMEJU DA BUDU SMATRANI ODGOVORNIM ZA BILO KOJU DIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, INDIREKTNU ILI KAZNENU ODŠTETU KOJA PROISTIČE IZ PRISTUPA, KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA, OSLANJANJA ILI BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTA NA VEBSAJTU ILI U OKVIRU NJEGOVOG SADRŽAJA.

S obzirom na to, da neke jurisdikcije ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje odredjenih garancija ili odgovornosti, ova isključenja ili ograničenja ne moraju da se odnose na vas.

Merodavno pravo i nadležni sud

Svi zahtevi u vezi sa ovim Vebsajtom i njegovim sadržajem regulisani su zakonima Irske. Korišćenjem ovog Vebsajta, vi ste saglasni sa isključivom jurisdikcijom sudova Irske.

Veze za druge vebsajtove

Ovaj Vebsajt može da sadrži reference ili veze za druge vebsajtove koje ne kontroliše Chefaro i za koje ne važi ova Pravna napomena. Ove reference i/ili veze su navedene isključivo radi vašeg lakšeg snalaženja i Chefaro ne sme da bude smatran odgovornim za bilo kakvu štetu ili povredu koji proisteknu zbog ovih drugih vebsajtova ili referenci ili veza za njih. Napominjemo da ste isključivo vi odgovorni za posećivanje ovih drugih vebsajtova.

Veze za Vebsajt

Bez prethodne saglasnosti Chefaro u pisanom obliku, nije dozvoljeno nikakvo kadriranje, spoljne reference, kopiranje ili dalji prenos Vebsajta ili njegovog sadržaja, kao ni citiranje ili korišćenje Vebsajta ili njegovog sadržaja, u celini ili delimično, u okviru vebsajta trećih lica. Ukoliko ste zainteresovani za uspostavljanje veze sa našim Vebsajtom, molimo da nas kontaktirate na dole navedenu adresu.

Politika privatnosti

Vaše korišćenje ovog Vebsajta takodje podleže našoj Politici privatnosti.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Pravnom napomenom, možete nam se slobodno obratiti.

Možete nas kontaktirati:

  • Elektronskom poštom: (preko adrese lokalnog servisa za klijente)
  • Poštom na: Chefaro Ireland Ltd, Famham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland